När bullrar det för mycket från vägar och spår vid bostäder? När behövs åtgärder mot bullret? Vi redogör för olika riktvärden för buller och när bullret enligt praxis behöver övervägas att åtgärdas i befintlig miljö. Naturvårdsverket har tagit fram vägledningen med anledning av vårt ansvar för tillsynsvägledning enligt 3 kap. 2 § miljötillsynsförordningen (2011:13).

Vägledningen har fokus på buller utomhus från befintliga vägar och spår som exponerar befintliga bostäder. 

Vägledning och riktvärden

Vägledningen finns i sin helhet i pdf:en. Där beskriver vi mer om riktvärden för buller från vägar och spår, olika begrepp och när åtgärder behöver övervägas enligt miljöbalken. 

För nya bostadsbyggnader i de fall där det i planbeskrivningen till detaljplan eller i bygglovet, har angetts beräknade bullervärden och nivåerna inte överskrider dessa får i normalfallet ytterligare krav inte ställas via tillsynen (26 kap. 9a § miljöbalken). Begränsningen i tillsynen enligt miljöbalken gäller för nya bostadsbyggnader i de fall ärenden om detaljplan eller bygglov har påbörjats efter den 1 januari 2015. Detta gäller även bergspräckning inom tätbebygd område. Vid beslutet om detaljplan eller bygglov görs i dessa fall bedömningen om vilka nivåer som får förekomma med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa.